Skriftserie
Småskriftserie
Lokalt publicerade skrifter
Årsböcker
SKRIFTER — SKRIFTSERIE
LINKÖPINGS STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPS SKRIFTSERIE
ISSN 1652-7771


11.
Stig Lundh: Medeltidens kyrkor i Sevede och Aspeland — och dess kvarvarande inventarier

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i Sevede och Aspeland. Det är troligen den första skrift som behandlar de aderton medeltida kyrkorna i Sevede ocg Aspeland och deras bevarade inventarier i ett sammanhang.

Stig Lundh, född i Gamleby, är förvaltningssocionom. Han har under 30 års tid arbetat som kyrkokamrer i Askersund, Åtvidaberg och Gamleby. Under sitt arbete har han bland annat förvaltat kyrkobyggnader och ansvarat för restaureringar.

ISBN: 978-917527022-7
2013. 104 sidor.

Medlemspris 120 kr + frakt.
Ordinarie pris 150 kr + frakt.

10.
Hans Brask — Biskop mellan påvemakt och kungamakt

Linköping stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 firas detta 500-årsjubileum med ett stort antal arrangemang i stiftet. 1500-talet var en brytningstid mellan katolskt och protestantiskt, mellan kyrkomakt och kungamakt. Den linköpingsfödde biskopen Hans Brask verkade mitt i detta omtumlande skede.

Denna antologi visar renässansmänniskan Hans Brask: maktmänniskan, politikern, domaren, den andlige ledaren, patrioten och godsägaren. Man får en varierad inblick i en 1500-talsmänniskas tankevärld och överväldigande verksamhetsfält; hur en rikt begåvad man, med avstamp i kyrkans biskopsämbete framgångsrikt tog del i samhällets verksamheter.

Mest berömd är biskop Brask kanske för brasklappen. Som riksråd undertecknade han Gustaf Trolles avsättning, men i sitt sigill påstår traditionen att han smugglade in en remsa med de berömda orden "... härtill är jag nödd och tvungen" och undgick därigenom Stockholms blodbad. Kanske är det så att Hans Brask kommit att bli mest känd för en lapp han nog aldrig skrev. Det kan den här boken ändra på.

ISBN 978-91-7580-659-4
2013. 314 sidor. Inbunden.

Medlemspris: 100 kr, endast 1 ex per medlem. Därefter 200 kr.
Säljes vid sällskapets medlemsmöten.
Ordinarie pris ca 320 kr. Särskillt återförsäljarpris.


Säljs av,
o Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum <www.lsdm.se>
o Linköpings Domkyrka <www.linkopingsdomkyrka.se>
o Östergötlands museum, Linköping <www.ostergotlandslansmuseum.se>
o Stiftsgården Vårdnäs, Brokind <www.vardnas.se>
o Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena <www.sanctabirgitta.com/underniva/klostermusum>
o Klosterkyrkan, Vadstena <www.vadstenaochdalsforsamlingar.se>

Bokbeställning:
Artos & Norma bokförlag AB, tel 08 737 86 93, e-post: artos@fsys.se


9.

 
Kjell O. Lejon: Linköping — An Introduction to the Diocesan History

Kjell O. Lejon (KVA) har publicerat den första engelskspråkiga stiftshistoriken. Boken fungerar även som en introduktion till den östgötska och nationella kyrkohistorien.

"The Diocese of Linköping has been in existence for more than_900 years. The churches, built at various periods of history,_outstanding personalities and fascinating events, stand not_only as reminders of an invaluable tradition of enormous_proportions in the history of Sweden, but also of early and_continuous international influences and modern day societal_and ecclesiastical realities.

The Swedish history of Christianity is irrefutably essential to_understanding not only a specific ecclesiastical heritage, but_also the general cultural, social, judicial, economic and political_history as well, since the Christian Church remained a driving_force in Swedish society for so many centuries.

This volume is the first introduction of the diocesan history_in English and is only a brief presentation of the eventful,_critical and remarkable diocesan history. Nevertheless, it is also_a valuable introduction to the history of the province of Östergötland_and, to a certain extent, to the ecclesiastical history of Sweden."

ISBN: 978 91 7580 635-8
2012. 256 sidor

Bokbeställning:
Artos & Norma bokförlag AB, tel 08 737 86 93, e-post: artos@fsys.se

Rekommendera den gärna till kyrkornas bokbord, etc. Det har länge funnits ett behov av en engelskspråkig historisk på flera håll i stiftet.

8.

 
Stig Lundh: Medeltidens kyrkor i Tjust — och dess kvarvarande inventarier

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i Tjust. Det är troligen den första skrift som behandlar de sexton medeltida kyrkorna i Tjust och dess bevarade inventarier i ett sammanhang.

Stig Lundh, född i Gamleby, är förvaltningssocionom. Han har under 30 års tid arbetat som kyrkokamrer i Askersund, Åtvidaberg och Gamleby. Under sitt arbete har han bland annat förvaltat kyrkobyggnader och ansvarat för restaureringar.

ISBN: 978-91-86129-61-3
2012. 144 sidor.

Medlemspris 120 kr + frakt.
Ordinarie pris 150 kr + frakt.

7.

 
Sven Hellström: Nytt ljus över Askeby kloster

Askeby var ett cisterciensiskt kvinnokloster. Det bildades på 1100-talet men ödelades i en brand 1377 varefter det återuppfördes i tidsmässigt präglad sengotisk stil. Klosterkyrkan finns kvar medan klosterbyggnaderna utplånades efter reformationen.

Vi söker i den här boken i bild och text berätta om några av 1400-talsklostrets karakteristiska drag. Den kompletteras med bilder ur ett visualiseringsprogram vari vi söker återskapa klostermiljön och se den i sitt regionala sammanhang. De visuella medierna ger möjlighet att konkretisera historiska miljöer och kan fungera som komplement till etablerad forskning.

Framtällningarna i bokform och i virtuella program har lärt oss att den medeltida miljön i Askeby intresserar 2000-talsmänniskan. De kastar nytt ljus över kloster och kyrka!

Första uppl. 2010. 135 s. Inbunden. 27,5x21,5cm. 800 gram.

ISBN: 987-91-633-6230-9
2010. 135 sidor.

Medlemspris 180 kr + frakt.
Ordinarie pris 200 kr + frakt.

6.

 
Per Olof Nisser: ”Där Herren Gud själv bor” — om östgötska psalmförfattare och deras psalmer

Det tjugonde stiftshistoriska symposiet — ett symposium som årligen samlar företrädare för landets stiftshistoriska sällskap — var den 2006 förlagt till Linköping. Vid detta tillfälle höll P.O. Nisser ett föredrag om östgötska psalmförfattare och deras psalmer. Titeln, ”Där Herren Gud själv bor”, avser väl i någon grad Östergötland som gudomlig boning men är i första hand en påminnelse om att den psalm, som sannolikt sjungs överallt i våra kyrkor allhelgonatid, kommer från Östergötland. Förslag väcktes senare att föredraget skulle tryckas och ges ut i Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Föredraget har omarbetats en smula och aktuella hänvisningar har förts in.

Denna skrift är en översiktlig berättelse om människor, om tankar och tro, om skilda öden — allt det som smält samman i psalmer från Östergötland.

Per Olof Nisser är teologie doktor, domprost emeritus och var ledamot av och huvudsekretarere i 1969 års psalmkommitté.

ISBN: 978-91-633-5952-1
2010. 46 sidor.

Medlemspris 80 kr + frakt.
Icke medlemmar 125 kr + frakt.
Vid köp av minst 10 exemplar 100 kr + frakt.

Bokbeställning:
Linköpings Stiftshistoriska Sällskaps förlag, tel 070 69 444 01, epost

5.

 
Einar Erici: Orglar och orgelbyggare — i Linköpings stift

Särtryck ur boken "Linköpings stift i ord och bild" som utkom på Förlaget Iduns Tryckeri AB 1949.

Einar Erici var prästson från Östergötland. I enlighet med sina föräldrars önskemål utbildade han sig till läkare. Vid sidan av sitt yrkesliv ägnade han mycket tid till studier av de svenska orglarnas historia. Genom omfattande arkivundersökningar skaffade han fram okända fakta om orglar och orgelbyggare. Han studerade gamla orglar som bevarats och skaffade sig materialkännedom och kunskaper om äldre orgelbyggares teknik. Han presenterade sina kunskaper i olika uppsatser och 1965, samma år som an avled, utgav Kyrkomusikernas riksförbund boken "Inventarium över bevarade äldre kyrkorglar i Sverige".

Detta särtryck av Ericis text om orglar och orgelbyggare i Linköpings stift utges efter önskemål om att den skall finnas lätt tillgänglig för alla intresserade.

ISBN: 978-91-87362-40-6
Faksimil. 2009. 64 sidor. Inbunden.

Medlemspris 190 kr + frakt
Ordninarie pris 230 kr

4.

 
Horae de Domina — Vår Frus Tider Studier, transkription och avbildningar av inkunabeln från Vadstena Klostertryckeri 1495.

Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober månad 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet och dess inventarier. Endast ett exemplar av tryckeriets bokproduktion finns bevarad, en liten bönbok om Vår Frus Tider, alltså Jungfru Marias tidegärd.

Denna utgåva återger bönbokens sidor i ett något förminskar format. Den innehåller även latinsk transkription, översättning till svenska samt uppsatser kring bönbokstraditionen och klostertryckeriet.

ISBN 978-91-976688-8-0
Volymen omfattar 322 s varav 80 s avbildar bönboken.

Medlemspris 250 kr.


Recension i Kyrkans Tidning kan läsas här. Tyvärr har recensenten förbisett att boken även ingår i Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Det är i Linköpings stift bönboken har proveniens.

3.

 
Kjell O. Lejon: Diocesis Lincopensis III — Askeby kloster — om klostertid och klosterliv

Askeby kloster har onekligen en lång och facinerande historia. Klostret var i funktion från 1100-talets senare hälft fram till 1520-talets slut, det vill säga i omkring 350 år av svensk medeltid. Askeby kloster var under hela dess livstid insatt i och buren av en vittförgrenad europeisk klostertradition, ett klosterväsende med ett "internationellt" nätverk av moder- och systerkloster.

Klostret i Askeby är därmed ett tydligt exempel på ett kyrkligt kontinentalt nedslag i den svenska och östgötska kultursfären. Påvar utfärdade skydds- och avlatsbrev som stöd för klostret och var behjälpliga på andra sätt. Men klostret ingick även i flera viktiga nationella sammanhang på både central, regional oxh lokal nivå.

I denna volym ger författaren inledningsvis en introduktionn till den tid och det sammanhang som klostret fungerade i. Därefter följer en närmare beskrivning av livet och verksamheten i Askeby kloster.

ISBN 978 91 7580 363-0
2008. 255 sidor. Inbunden.

Bokbeställning:
Artos & Norma bokförlag AB, tel 08 737 86 93, e-post: artos@fsys.se

2.

 
Kjell O. Lejon: (red) Diocesis Lincopensis II — Medeltida internationella influenser

ISBN 91 7217 079-4


Bokbeställning:
Artos & Norma bokförlag AB, tel 08 737 86 93, e-post: artos@fsys.se

1.


Kjell O. Lejon: Diocesis Lincopensis — historik över Linköpings stift

Diocesis Lincopensis är den första övergripande historiken som skrivits om Linköpings stift. Den ger inte bara en informativ och intresseväckande inblick i ett stiftshistoriskt förlopp, utan fungerar även som en god allmän introduktion till hela det kyrkohistoriska skeendet i Sverige - från tidig missionstid fram till den senaste utvecklingen in på 2000-talet.

Här på visas hur internationella skeenden starkt påverkade händelseutvecklingen under stiftets medeltida period. Vidare beskrivs hur intimt förknippad stiftets utveckling har varit med utvecklingen på den nationella scenen efter reformationens inbrott. Man möter såväl breda utvecklingslinjer som konkreta nedslag i stifts- och församlingsmiljön.

Stiftets historia innefattar sammantaget en lång rad betydelsefulla händelser och fascinerande personligheter som har satt sin prägel också på den svenskkyrkliga utvecklingen i stort.

Kjell O. Lejon är docent i kyrkohistoria och verksam som universitetslektor i historisk teologi vid Linköpings universitet.

ISBN 91 7217 075-1
2005. 552 sidor. Inbunden.

Bokbeställning:
Artos & Norma bokförlag AB, tel 08 737 86 93, e-post: artos@fsys.se


För frågor och synpunkter på hemsidan, kontakta webmaster. Ansvarig utgivare: sällskapets ordförande Christina Blomqvist.